Nerds with
an attitude

Make it easy

Make it easy

Algemene Voorwaarden Dienstverlening (per 26/10/2016)

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • BlueIT: De naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BlueIT met maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, Pallieterdreef 53.
 • Opdrachtgever: de persoon die aan BlueIT opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede de persoon aan wie BlueIT een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen BlueIT en Opdrachtgever betreffende door BlueIT uit te voeren werkzaamheden en uitgebrachte aanbiedingen

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, blijven onverkort van toepassing. Eventuele algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Ieder door BlueIT gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden blijft geldig gedurende een termijn van veertien kalenderdagen na de datum van de offerte.

3.2 Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij BlueIT mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.

3.3 Tenzij anders overeengekomen, komt de overeenkomst tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

 1. a) hetzij, op het moment waarop een door BlueIT gedaan aanbod door Opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
 2. b) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop BlueIT de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
 3. c) hetzij, indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van BlueIT, op het moment waarop BlueIT met de uitvoering van die opdracht een aanvang maakt.

 

3.4 De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

4 Benodigde informatie

4.1 Opdrachtgever is gehouden BlueIT tijdig alle informatie te verstrekken, welke BlueIT naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BlueIT verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

5 Uitvoering van de opdracht

5.1 BlueIT bepaalt door welke persoon of personen uit haar organisatie de opdracht wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt zij op basis van haar expertise op welke wijze en met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd.

5.2 Behoudens wanneer zij zich uitdrukkelijk tot een bepaald resultaat verbonden heeft, neemt BlueIT enkel een middelenverbintenis op zich. BlueIT zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goede opdrachtnemer uitvoeren.

5.3 BlueIT is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

5.4 Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn steeds richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6 Meerwerk

6.1 Indien partijen tussentijds een wijziging (in de uitvoering) van de opdracht overeenkomen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van Opdrachtgever.

6.2 Indien naar het oordeel van BlueIT een wijziging in de uitvoering van de opdracht en/of de omvang van de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden nodig is om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te (kunnen) voldoen, is BlueIT gerechtigd die wijziging aan te brengen, mits zulks door het redelijk belang van Opdrachtgever vereist is.

7 Geheimhouding

7.1 BlueIT is verplicht tot geheimhouding van de inhoud van de opdracht, de door Opdrachtgever verstrekte informatie alsmede de resultaten van de door BlueIT krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden. De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en voorzover bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn, dan wel BlueIT dit krachtens wettelijke bepalingen verplicht is. De geheimhoudingsplicht geldt voorts niet tegenover de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

7.2 BlueIT is gerechtigd om Opdrachtgever als referentie te gebruiken.

7.3 BlueIT is gehouden haar uit de artikelen 7.1 en 7.2 voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan haar werknemers en door haar ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

8 Intellectuele eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door BlueIT geleverde diensten berusten bij BlueIT, tenzij schriftelijk anders door partijen wordt overeengekomen.

8.2 BlueIT verstrekt Opdrachtgever op de door haar geleverde diensten een niet-exclusief gebruiksrecht. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk toestemming van BlueIT is Opdrachtgever niet gerechtigd de geleverde diensten op een andere wijze te gebruiken dan is overeengekomen en/of te verstrekken aan derden.

8.3 Opdrachtgever staat in voor het ongestoord gebruik door BlueIT van door haar aan BlueIT geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen.

9 Vergoeding

9.1 De vergoeding van BlueIT is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief reis- en verblijfkosten en andere in het kader van de opdracht gemaakte onkosten. Het wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht.

9.2 De tussen BlueIT en de Opdrachtgever overeengekomen prijs kan worden herzien op basis van onderstaande formule. Een herziening kan worden doorgevoerd wanneer de herziene prijs 1% hoger is dan de overeengekomen prijs.

De formule: Pt = PO (0,2 + a * ULO + b *M/M0) waarin: Pt = de prijs op het tijdstip t;

 • PO = de oorspronkelijke prijs;
 • L = index (Agoria refertelonen) van kracht in de maand voor de herziening;
 • LO = index (Agoria refertelonen) van kracht bij aanvang van de opdracht;
 • M= officiële maximumprijs voor diesel van kracht in de maand voor de herziening, zoals gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie op haar website M0= gemiddelde maximumprijs voor diesel van kracht in de twaalf maanden voor de herziening zoals gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie op haar website

9.3 De vergoeding wordt, afhankelijk van de aard van de opdracht en ter beoordeling van BlueIT periodiek of na algehele uitvoering van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebracht, voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen.

9.4 Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van de tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde vergoeding.

9.5 Opdrachtgever is gerechtigd om geplande bezoekafspraken met consultants of inleenkrachten van BlueIT tot uiterlijk 7 kalenderdagen van te voren in overleg met BlueIT kostenloos te verzetten naar een andere datum die valt binnen een redelijke termijn. In geval van te late afzeggingen of wijzigingen van geplande bezoeken, is BlueIT gerechtigd om de volledige geplande bezoekafspraak in rekening te brengen bij Opdrachtgever, exclusief reiskosten

10 Betaling en zekerheid

10.1 Betaling door Opdrachtgever dient uiterlijk twintig dagen na factuurdatum te geschieden.

10.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 10.1 genoemde termijn heeft betaald, zal hij door dat enkele feit, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, en vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag van algehele betaling van rechtswege intresten á rato van 8% jaarlijks verschuldigd zijn. Bij aanmaningen of herinneringen is BlueIT gerechtigd om € 25,00 euro administratiekosten in rekening te brengen.

10.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die BlueIT maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

11 Klachten

11.1 Opdrachtgever is gehouden klachten met betrekking tot de door BlueIT verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan BlueIT kenbaar te maken binnen acht dagen na ontvangst van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt.

11.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten wegens klachten als in artikel 11.1 bedoeld.

11.3 Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van BlueIT terecht reclameert, is BlueIT gerechtigd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde vergoeding te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.

11.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 11.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

12 Aansprakelijkheid

12.1 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder BlueIT mede begrepen haar werknemers alsook eventueel door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

12.2 De aansprakelijkheid van BlueIT voor schade aan Opdrachtgever, of zijn klant welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding door BlueIT ontvangen, dat voor de ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening is gebracht over de periode gedurende welke de werkzaamheden zijn verricht, met dien verstande dat die periode beperkt blijft tot de laatste zes maanden, indien bedoelde werkzaamheden gedurende langere tijd zijn verricht.

12.3 In het geval van een etiketbeoordeling of een advies dienaangaande, is de aansprakelijkheid van KTBA voor schade van Opdrachtgever of zijn klant, welke is

12.4 BlueIT is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 4 voortvloeiende informatieverplichtingen of doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.2 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door grove nalatigheid van BlueIT.

12.5 BlueIT is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden als bedoeld in artikel 5.2, tenzij die schade mede is veroorzaakt door grove nalatigheid van BlueIT.

12.6 BlueIT is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor BlueIT geldende beroeps- of gedragsregels.

12.7 BlueIT is overigens steeds gemachtigd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

13 Opschorting en ontbinding

13.1 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst toch tussentijds beëindigt, is hij verplicht de vergoeding op basis van de volledige looptijd van de overeenkomst voor bepaalde tijd, alsmede de reeds gemaakte kosten die betrekking hebben op de opdracht, te vergoeden.

13.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt stilzwijgend voor een eenzelfde periode verlengd indien niet uiterlijk één maand voor het einde van de looptijd van de overeenkomst voor bepaalde tijd door Opdrachtgever schriftelijk is meegedeeld dat de overeenkomst niet wordt voortgezet.

13.3 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van minimaal drie maanden.

13.4 Indien:

 • Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de opdracht;
 • aannemelijk wordt dat Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens BlueIT zal (kunnen) voldoen;
 • Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe is gedaan;
 • Een voorlopig bewindvoerder wordt aangesteld voor Opdrachtgever of enig bewarend of uitvoerend beslag is gelegd;
 • Opdrachtgever haar activiteiten staakt of liquideert, of daarvoor voorbereidingen treft;

heeft BlueIT het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Opdrachtgever en BlueIT bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens BlueIT uit hoofde van alle tussen partijen bestaande opdrachten onmiddellijk opeisbaar. Tevens is BlueIT gerechtigd schadevergoeding te vorderen.

14 Terbeschikkingstelling werkruimte

14.1 Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk bij Opdrachtgever zal plaatsvinden, is Opdrachtgever gehouden kosteloos een volgens de geldende wettelijke normen ingerichte werkplek met telefoon- en internetaansluiting aan de medewerker(s) van BlueIT ter beschikking te stellen.

15 Indienstneming of werving personeel BlueIT

15.1 Het is Opdrachtgever of aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BlueIT verboden tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen een jaar na de voltooiing daarvan of een jaar na opzegging of ontbinding van de overeenkomst, werknemers van BlueIT in dienst te nemen of anderszins in te huren of daartoe onderhandelingen met die werknemers te voeren.

15.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 15.1 is Opdrachtgever ten gunste van BlueIT een niet voor matiging vatbare direct opeisbare schadevergoeding van € 50.000,= per gebeurtenis verschuldigd, onverminderd het recht van BlueIT om volledige schadeloosstelling en/of stopzetting der overtreding te vorderen.

16 Wijziging Algemene Voorwaarden

BlueIT is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door BlueIT gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan BlueIT te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Alle rechtsverhoudingen tussen BlueIT en Opdrachtgever worden beheerst door Belgisch recht.

17.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen BlueIT en Opdrachtgever behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.

18 Overmacht

In geval van overmacht is BlueIT naar haar keuze gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.

Algemene Voorwaarden Hardware (per 26/10/2016)

Dit document omvat de algemene voorwaarden voor levering van Diensten en/of Producten (hierna: Voorwaarden) door BlueIT BVBA aan handelaars. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen BlueIT BVBA en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst. Niettegenstaande de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden van BlueIT BVBA, en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de offerte, Website, advertenties of enige andere uiting van BlueIT BVBA en deze Voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden. In de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen bepalingen staan die afwijken van de bepalingen in deze Voorwaarden. In die gevallen zijn de bepalingen in de Overeenkomst van toepassing.

 

1 Definities

In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

 • Afnemer: de handelaar met wie BlueIT BVBA de Overeenkomst sluit of wil sluiten, of voor wie BlueIT BVBA een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolger(s).
 • Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door BlueIT BVBA te verrichten werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Afnemer;
 • Formulier: elektronisch of handcopy document waarin een nadere specificatie van de Dienst of het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de Dienst of het Product wordt geplaatst of waarmee de Dienst of het Product wordt besteld of gereserveerd;
 • BlueIT BVBA: de entiteit die Producten en/of Diensten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer terzake van die Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten, te weten BlueIT BVBA, gevestigd te Pallieterdreef 53,2280 Grobbendonk, België, of diens rechtsopvolger(s);
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en BlueIT BVBA die bestaat uit de Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere, conform de Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting;
 • Partij: iedere partij bij de Overeenkomst;
 • Product: ieder op grond van de Overeenkomst door BlueIT BVBA aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 • Website: de website van BlueIT BVBA: www.blueit.be, of een opvolgende site;

 

2 Wijzigingen en aanvullingen

2.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

 

3 Communicatie

3.1. Iedere communicatie tussen BlueIT BVBA en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

3.2. De door BlueIT BVBA opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.

3.3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de emailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer.

 

4 Totstandkoming Overeenkomst

4.1. Uitingen van BlueIT BVBA, waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de Website met betrekking tot Diensten en/of Producten zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

4.2. Bestellingen die met het account van Afnemer worden geplaatst worden geacht te zijn geplaatst door Afnemer en zijn bindend.

4.3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten.

4.4. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van BlueIT BVBA van de bestelling van Afnemer, of door aanvang van de uitvoering van de bestelling door BlueIT BVBA. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de website, het Formulier, per e-mail of per sms dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Afnemer daartegen binnen drie werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk of elektronisch bezwaar maakt.

4.5. BlueIT BVBA heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. vooruitbetaling, of andere zekerheidsstelling, en kan zonder opgave van redenen een bestelling van Afnemer weigeren.

4.6. Zolang BlueIT BVBA geen kredietlimiet op Afnemer heeft ontvangen wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd.

 

5 Prijzen en betaling

5.1. Afnemer betaalt voor de door Afnemer via de Website of offerte bestelde Producten of Diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het Formulier of elders op de Website door BlueIT BVBA aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 5.6.

5.2. Prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, andere overheidsheffingen en verzendkosten. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

5.3. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend, tenzij er tussen het moment van bestelling en het moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde Producten verhogen. In dat geval is BlueIT BVBA gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.4. Indien Afnemer heeft gekozen voor betaling tegen factuur en BlueIT BVBA die mogelijkheid biedt, dient Afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 dagen na poststempel door Afnemers in de Benelux en binnen 5 dagen na poststempel voor Afnemers in andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen.

5.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

5.6. Al hetgeen Afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

5.7. In geval van te late betaling heeft BlueIT BVBA het recht: (1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door BlueIT BVBA is ontvangen, vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis; en (2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die BlueIT BVBA en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van €175,- inclusief btw, of indien dit hoger is, een minimum van 15% van de uitstaande som. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronische orderbevestiging.

 

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1. Alle door BlueIT BVBA geleverde Producten blijven eigendom van BlueIT BVBA of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst met betrekking tot die Producten volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incasso-kosten.

6.2. Afnemer is verplicht de geleverde Producten waarvan het eigendom bij BlueIT BVBA berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

6.3. Afnemer is verplicht de geleverde Producten waarvan het eigendom bij BlueIT BVBA berust te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van BlueIT BVBA.

6.4. Dit artikel 6 is niet van toepassing op Producten die door BlueIT BVBA op elektronische wijze zijn geleverd.

 

7 Levering

7.1. Alle door BlueIT BVBA genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan BlueIT BVBA bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen in de Voorwaarden is bepaald omtrent overmacht.

7.2. Overschrijding van de door BlueIT BVBA opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

7.3. Annulering van orders kan alleen na schriftelijke of elektronische bevestiging van BlueIT BVBA. In geval van annulering heeft BlueIT BVBA het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de Producten in rekening te brengen; dit laat het recht van BlueIT BVBA om geleden schade (bijvoorbeeld gederfde winst) te vorderen, onverlet.

7.4. Afnemer verplicht zich er zorg voor te dragen dat er ten tijde van de (deel)levering van de order iemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. Die producten zullen geleverd worden op werkdagen en binnen de werkuren. Indien producten niet afleverbaar blijken te zijn kunnen de kosten die hieruit mogelijk voortvloeien, te weten extra verzendkosten, administratiekosten en/of herstockagekosten, in rekening gebracht worden bij de Afnemer. Op de betaling van deze kosten zijn artikel 5.4 en 5.7 van toepassing.

 

8 Klachten

8.1. Afnemer is verplicht, nadat Afnemer zich ervan heeft vergewist dat het geleverde product het juiste is, de Producten direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten worden door BlueIT BVBA slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering via de Website kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt Afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

8.2. Klachten over facturen dienen schriftelijk of elektronisch binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt Afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

8.3. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde Producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor klachten of voor ontbinding van de Overeenkomst.

8.4. Enkel Producten die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden. Afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de Producten die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van BlueIT BVBA zijn de kosten voor retourzending ten laste van Afnemer en heeft BlueIT BVBA het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde Producten in rekening te brengen.

8.5. Enkel Demo-Producten (producten met een geopende verpakking, lichte beschadiging en/of gerepareerde producten) die bij aankomst defect blijken te zijn mogen worden teruggezonden. Hierop zijn de in lid 8.1 vermelde voorwaarden van toepassing. De kosten voor retourzending zijn in een dergelijk geval ten laste van BlueIT BVBA.

 

9 Garantie

9.1. De garantie met betrekking tot de door BlueIT BVBA geleverde Producten beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.

9.2. Afnemer heeft jegens BlueIT BVBA enkel recht op garantie indien en voor zover aan BlueIT BVBA nog garantie wordt verstrekt door de toeleverancier van BlueIT BVBA of de fabrikant.

9.3. Iedere garantieverplichting vervalt indien Afnemer zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging(en) die niet het gevolg is van normaal gebruik.

 

10 Aansprakelijkheid

10.1. BlueIT BVBA is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik door Afnemer van de Producten of Diensten.

10.2. Onverminderd hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid voor directe schade van BlueIT BVBA jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Afnemer aan BlueIT BVBA betaalde factuurbedrag van de Overeenkomst exclusief BTW.

10.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 vrijwaart Afnemer BlueIT BVBA voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of lopende rentevergoedingen, verband houdende met de Overeenkomst, Producten en/of Diensten.

10.4. Eventuele aanspraken dient Afnemer binnen 8 werkdagen na levering van de Producten bij BlueIT BVBA in te dienen, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

10.5. De artikelen 10.1 en 10.2 zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van BlueIT BVBA of zijn werknemers.

 

11 Overmacht

11.1. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeBlueIT BVBAs, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen

11.2. Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, heeft de wederpartij het recht deze Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

 

12 Verzuim en ontbinding

12.1. Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:(a) Afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt; (b) BlueIT BVBA goede gronden heeft te vrezen dat Afnemer in de nakoming tekort zal schieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; (c) Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven; (d) Afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; (e) Afnemer een natuurlijke persoon is en overlijdt.

12.2. BlueIT BVBA is in de gevallen genoemd in artikel 12.1 gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: (a) De overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Afnemer en/of; (b) Enig door Afnemer aan BlueIT BVBA verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of; (c) Het op grond van artikel 6 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

 

13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

13.2. Alle geschillen tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.

 

14 Varia

14.1. De bepalingen in deze Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen, komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van BlueIT BVBA ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.

14.2. Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke commerciële bedoelingen van partijen, is niet toegestaan.

14.3. BlueIT BVBA mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

14.4. BlueIT BVBA mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling op te zeggen.

14.5. Mocht enige, naar het redelijk oordeel van BlueIT BVBA wezenlijke, bepaling in deze Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft BlueIT BVBA het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.